dinheiro-706x432Het thema over het onderscheiden en begrijpen van de woorden van Jezus, met betrekking tot de rijkdom, is zo sterk dat Hij het heel duidelijk aan Zijn discipelen moest uitleggen, zodat er geen enkele twijfel over Gods visie over dit onderwerp zou zijn.
“En Jezus, rondziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij, die geld hebben, het Koninkrijk Gods binnengaan. En zijn discipelen waren zeer verbaasd over zijn woorden, maar Jezus antwoordde weder en zeide tot hen: Kinderen, hoe moeilijk is het het Koninkrijk Gods binnen te gaan. Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat” (Marcus 10:23-24).
Zij waren zeer verbaasd vanwege het feit dat zij Jezus, pertinent, hoorden bevestigen dat Hij kwam om leven met overvloed te brengen. En opeens hoorden zij Hem zeggen dat de rijken het Koninkrijk van God niet in zullen gaan. Dit bracht een grote verwarring in hun.
En vanwege deze verkeerde en verwrongen visie, hebben velen een leven geleefd dat compleet het tegenovergestelde is van wat de wil van God is voor de Zijnen.
Hierom hebben wij, als ministers van het Altaar, de Universele Kerk, dit begrip tot het volk van God gebracht, dat de rijkdom en het overvloedige leven, onderdeel uitmaken van Zijn plan, zodat zij de beloftes voor de kinderen van Abraham in bezit kunnen nemen, namelijk het leven met overvloed.
Want er is niets mis met rijk zijn en in overvloed leven, zoals Jezus Zelf hieronder in de passage bevestigt:

“Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven” (Marcus 10:29-30).

We zien dat degene die op het Altaar offert, degene die toont waar zijn hart werkelijk ligt, nu, in deze tijd, honderdvoudig ontvangt wat hij op het Altaar legt. En is dit geen leven met overvloed? Hoe meer het belangrijkste, het eeuwig leven.
Wat een persoon nooit mag doen is zijn hart in de rijkdom leggen!
Want de LIEFDE voor het geld is de wortel van al het kwaad.
Met dank aan: bisschop Franklin Sanches