De Materialisatie van het Bovennatuurlijk Geloof

Hoe kan de liefde voor iemand gematerialiseerd worden?
De ouders materialiseren de liefde wanneer ze moeite doen om hun kinderen het beste te geven in hun opvoeding;
Degenen die een relatie hebben materialiseren de liefde die ze hebben wanneer ze de onderlinge verantwoordelijkheid op zich nemen, door middel van de serieuze verbintenis van het huwelijk;
De echtparen materialiseren de liefde die ze hebben wanneer ze dagelijks voor elkaar offeren.
God is Geest.
Het menselijke wezen is materieel.
Hoe kan er communicatie zijn tussen de materie en de Geest?
Door middel van het bovennatuurlijk geloof.
Hoe kan het geloof in God gematerialiseerd worden?
Hoe kan men op een praktische manier een relatie met Hem aangaan?
Door Zijn gedachtes te volgen, Zijn gerechtigheid (Wet en Geboden) te praktiseren, zich te onderwerpen aan Zijn discipline, kortom, door Zijn Woord te gehoorzamen.
De gehele Heilige Geschriften worden samengevat in één woord: gehoorzaamheid.
Het bovennatuurlijk geloof wordt samengevat door hetzelfde woord: gehoorzaamheid.
De profeten Zacharia en Maleachi leefden in verschillende tijdperken. Maar zij waren unaniem in hun boodschap:
“Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de HERE der heerscharen” (Maleachi 3:7 – Zacharia 1:3) NBG ’51.
Hoe kunnen wij, in de praktijk, tot U terugkeren? – dachten de kinderen van Jakob.
Dus antwoordde de Heer hun:
“Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing” (Maleachi 3:8) NBG ’51.
Degenen die nadenken zijn het er meteen mee eens dat de terugkeer tot God, om met hem gemeenschap te hebben, bij de gehoorzaamheid van deze profetie begint.
Met andere woorden, God vereist niet, voor de terugkeer van Zijn volk, om veel te bidden, te vasten, de sabbat te bewaren, vaak naar de kerk te gaan, een religieus leven te leiden, goedheid… niets daarvan.
Wie in zijn geloof in Hem wil wandelen of het wil materialiseren, dient te beginnen met het terug te geven van de tiendes en de offerandes.
Wie gelooft, gehoorzaamt. Wie niet gelooft, wordt opstandig.
Merk in de tekst op dat Hij degene die de tiendes en offerandes niet teruggeven dieven noemt.
Daarom zijn de ongelovige, opstandige of ongehoorzame mensen van nature vervloekt.
“Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel” (Maleachi 3:9) NBG ’51.
Niet door God!
Maar door de eigen actie van de dief.
Immers, welke dief zal op de Dag van het Oordeel rechtvaardig bevonden worden?
En het ergste is niet de vloek die hij met zich meedraagt, maar de nalatenschap die hij voor zijn nakomelingen achterlaat.
Herhaling: wie gelooft, gehoorzaamt; wie niet gelooft, lijdt
Wie kan, beveelt en wie verstandig is, gehoorzaamt.
Bisschop Edir Macedo