farda“Naäman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer gezien bij zijn heer en stond in hoge gunst, want door hem had de HERE een overwinning aan Aram geschonken. Maar deze man, een krijgsheld, was melaats” (2 Koningen 5:1).
Onder de kleren van Naäman, onder zijn uniform van de hoogste bevelhebber van het grootste legermacht van dat tijdperk, zat er een melaats lichaam. Ik geloof echter dat weinig mensen op de hoogte waren van dit feit.
Wanneer ik deze passage overpeins, dan komt er een zorg in mij op over bepaalde helpers die onder hun uniform een lepra dragen genaamd “onbeleden zonden”, die hun beetje bij beetje doet verrotten: nalatigheid, slechte ogen, hypocrisie, leugens, hoererij, en andere zonden die hun melaats maken.
In de verzen 11 en 12 van hoofdstuk 5 van het boek 2 Koningen toont Naäman een duidelijk signaal van het probleem dat hij onder zijn uniform droeg: hoogmoed. Hij dacht dat hij beter was dan anderen en verachtte andere mensen. Wanneer wij vandaag de dag een helper in een hoek van de kerk zien mompelen en klagen over de mannen van God, zoals Naäman, dan merken wij meteen zijn innerlijke probleem op (geestelijke lepra), aangezien hij nooit met iets tevreden is en klaagt over alles wat hem wordt voorgelegd.
Wat is het grootste gevaar van deze lepra in het leven van een helper of in één van ons, pastors en bisschoppen?
Ten tijde van de Here Jezus hadden de melaatse mensen alleen maar twee opties: zich voor Hem vernederen of sterven door steniging.
“En een melaatse kwam tot Hem, die voor Hem op de knieën viel, en smekende tot Hem zeide: Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen” (Marcus 1:40).
Alleen op deze wijze kon zijn huid weer gelijk worden als dat van een kind, zoals ook met Naäman gebeurde.
Toentertijd werd een melaatse, als hij in het openbaar aangetroffen werd, gestenigd tot de dood. Helpers, wat de duivel vandaag de dag wil, is dat hij een melaats lichaam vindt onder het uniform van een helper. Het aantal medestrijders die, onder de helpers, pastors en bisschoppen werden gestenigd tot de (geestelijke) dood is niet weinig, aangezien zij zich niet wilden vernederen en hulp vragen zodat hun huid gereinigd kon worden, net als dat van een kind. Herinnert u zich wat Jezus zei?
“…Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan” (Matteüs 18:3).
Laten wij voorzichtig zijn! Wij dienen te analyseren hoe onze huid onder onze kleren en uniform eraan toe is.
Dat God jullie zegene!
Met dank aan: bisschop Sérgio Correia