80900281248142124853“En toen de Pinksterdag AANBRAK, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken” (Handelingen 2:1-4).
Neerstrijken betekent neerzetten, plaatsnemen. Het betekent ook rusten, wonen, een voorbeeld zijn, oftewel, dienen. Daarnaast wordt het werkwoord ook gebruikt in de zin van het aannemen van een andere houding en karakter om indruk te maken op iemand.
Wanneer de Geest neerstrijkt op een persoon, wordt die persoon een voorbeeld van de Here Jezus. Hij zal een dusdanig karakter hebben dat hij, vanwege zijn gedrag, indruk zal maken op een ieder die zich om hem bevindt.
Bijvoorbeeld: Toen de Here Jezus in de aanwezigheid van Pilatus werd gebracht, was Pilatus onder de indruk van het gedrag van Jezus. Hij werd beschuldigd van iets dat Hij niet had gedaan, en desondanks verdedigde Hij zich niet, omdat Hij wist dat Degene die in Hem was, groter was dan alles en iedereen.
Daarom wil God dat iedereen gedoopt wordt met de Heilige Geest. Dit is geen optie, maar een vereiste van Hem.
Met dank aan: bisschop Romualdo Panceiro