arvore165“Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.” (Psalmen 1:1-3).
De onzekere persoon laat zich leiden door de adviezen van degenen die de geest van deze wereld hebben. Degene echter die de Here vreest, luistert naar de adviezen van de Heilige Geest. De gedachten van die persoon worden dag en nacht in beslag genomen door het Woord van God. Het is zijn plezier om de Wet van zijn Heer te overpeinzen. Hij overpeinst het dag en nacht en hij houdt geen tijd over voor gedachtes van twijfel. De adviezen van de goddelozen brengen twijfels voort; de weg van de zondaars is de weg van het bedrog; ook al lijkt die weg in de ogen van de wereld sterk, hij is een valstrik. Er bestaat geen veiligheid buiten de beschutting van de Allerhoogste.
Degene die het Woord van God overpeinst en Het praktiseert is als een boom die geplant is aan waterstromen. Het ontbreekt hem aan niets. Hij is veilig. De wereld beschouwt hem als een dwaas. Dwaas, omdat hij de adviezen van “wijzen” van deze wereld niet opvolgt. Dwaas, omdat hij de weg van de meerderheid negeert. Dwaas, omdat hij de smalle weg heeft gekozen. Maar de belofte die hij heeft, dat alles wat hij onderneemt zal lukken, is sterker dan welk advies van de wijzen van deze wereld. Deze belofte is het leven.
ALLES wat hij zal ondernemen zal succesvol worden. Er bestaat geen “met uitzondering van” of “behalve dit”. NEE. Alles is ALLES. Dit doet alle onzekerheid verdwijnen. Het rekent ook af met alle andere adviezen. Terwijl de andere bomen overgeleverd zijn aan de genade van het klimaat, afhankelijk van anderen, is de boom die geplant is aan de waterstromen al gegarandeerd. Hij kan alleen zijn, ver van de spotters, ver van de overvolle weg van de zondaars, ver van de adviezen van de goddelozen. Hij kan zelfs geïsoleerd zijn op deze wereld. Maar hij zal de voordelen van de beloftes oogsten.
Wees niet afhankelijk van de adviezen van anderen, handel en wandel naar de adviezen van het Woord van God.
Met dank aan: Vanessa Lampert