sozinho-706x410Laten wij een vergelijking maken tussen het ongelovige volk van Israël en het volk van God: er zijn sommigen die echt deel uitmaken van het Lichaam van de Here Jezus en er zijn ook anderen die zich onder ons bevinden, maar geen deel uitmaken van het Lichaam. Dit zijn de hypocrieten!
“God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het schriftwoord zegt in (de geschiedenis van) Elia, als hij Israël bij God aanklaagt: Here, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren hebben zij omvergehaald; ik ben alleen overgebleven en mij staan zij naar het leven” (Romeinen 11:2-3).
Degenen die de profeten doodden waren de Israëlieten zelf die, hoewel zij kinderen van Israël waren, niet behoorden tot de familie van God. Onze vijanden bevinden zich in ons eigen huis, zij gaan uit ons midden weg en verenigen zich met de ongelovigen om ons te vervolgen. Zij zaten naast ons, hoorden dezelfde woorden die wij hoorden, maar zij zijn als onkruid te midden van het graan.
Maar het antwoord van God kwam en Hij zei:
“Ik heb Mij zevenduizend man doen overblijven, die hun knie voor Baäl niet hebben gebogen.
Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade”
(Romeinen 11:4-5).
Hier wordt gesproken over degenen die uit God geboren zijn. Degenen die uit de wet zijn gegaan en zich nu in de genade bevinden. Dat wil zeggen, ze hebben de wet verlaten, oftewel, de ongelovigheid en zijn de genade in gegaan, de wedergeboorte. U heeft het Woord van God gehoord en, met het verloop van de tijd, kwam het Woord in uw hart en de Heilige Geest overtuigde u en deed u opnieuw geboren worden. Maar de hypocrieten behouden zich nog steeds in de wet. Ze kennen de Bijbel zelfs, maar zij zijn vals en doen alsof.
God openbaart zich niet aan de hypocrieten:
“Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer” (Romeinen 11:6).
Als het door de behoudenis is, door de openbaring van de Heilige Geest, dan komt het niet meer voort uit werken. Soms is de persoon een pastor, verricht het Werk van God, maar is niet uit God geboren, niet uit het geloof geboren. Hij behoudt zich in de wet, in het vlees. U bent een man van God als u uit God geboren bent, niet omdat u alleen maar het Evangelie verkondigt. Als u geen deel uitmaakt van het Lichaam, dan bent u niet opgenomen in het Koninkrijk van God.
“Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard” (Romeinen 11:7).
Onder Israël, het evangelische volk, de zogenaamde christenen, volgelingen van Jezus, zijn er degenen die uitverkoren zijn en degenen die nog niet bereikt zijn, beter gezegd, degenen wiens hart verhard is. God openbaart zich niet aan de valse mensen, degenen die alsof doen. De hypocrieten die zich onder ons bevinden zullen gered worden als zij de moed en de eer hebben om zich voor God te buigen en te erkennen dat zij zich verborgen hebben achter een schijnvertoning.
Paulus gaat verder door te zeggen:
“Gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden. En David zegt: Hun tafel worde tot een strik en een net, en tot een aanstoot en vergelding voor hen. Laten hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien, en doe hun rug voorgoed zich krommen” (Romeinen 11:8-10).
De persoon is van de tafel aan het eten, maar deze tafel wordt een strik voor hem. Dat is sterk! God verwijst naar de hypocrieten, die de Bijbel kennen, het Woord van God horen, deelnemen aan het Heilig Avondmaal, genieten van de voordelen van de positie die zij bekleden, maar niet van God zijn. Zij blijven bekend als de kinderen van Nun, kinderen van hun eigen ouders, omdat zij nog niet uit de Heilige Geest geboren zijn. Ze zullen stom, doof en blind blijven, zonder enig begrip van de geestelijke zaken, want God Zelf gaf hun een geest van diepe slaap.
Dat God allen in overvloed zegene.
Bisschop Edir Macedo