“Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient” (Maleachi 3:17-18) NBG ’51.
God is de Opperste Schepper, de Soevereine Heer van de Hemelen en het gehele Universum. Alle glorie van de rijkdom en majesteit behoren, uitsluitend, aan Hem.
Wanneer Hij naar Zijn Persoonlijke Eigendom verwijst, betekent het dat de rest van de schepping inferieur is aan deze eigendom.
Geloof het of niet, maar het oneindige is niet meer waard dan Zijn Persoonlijke Eigendom.
Om als Persoonlijke Eigendom beschouwd te worden, moet het iets zijn dat meer waard is dan Zijn gehele schepping. Zo niet, dan zou er geen reden zijn om als Persoonlijke Eigendom beschouwd te worden.
God schiep alle dingen door alleen maar Zijn Woord te gebruiken. Toen Hij echter de mens schiep, Zijn meesterwerk, gebruikte Hij Zijn handen. Het was de enige schepping die met de eigen handen werd gemaakt.
Vreemd genoeg, was Zijn meeste glorieuze werk juist het enige dat zich tegen Hem keerde en nog steeds opstandig tegen Hem blijft, namelijk: de mens.
Zodoende moest Hij, om hem te redden en Zijn Persoonlijke Eigendom te maken, een prijs betalen die niet eens te betalen was met alle schatten van de Hemelen en het Universum gezamenlijk om hem te redden.
Wat wil zeggen, de prijs voor de redding van Zijn meesterwerk was groter dan die van de gehele schepping. Niet eens de aartsengelen, engelen, cherubijnen, serafijnen en alle andere hemelse schepsels brachten genoeg waarde op om de redding te kunnen betalen.
Het werk van de redding van het menselijke schepsel kon alleen maar door God zelf gedaan worden. Niets en niemand kon Hem vervangen.
Daarom moest Hij Zichzelf overgeven, Zich verdelen om Zijn meesterwerk terug te krijgen. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Hemelen en de Schepping moest God de Zoon Zich afscheiden van de Heilige Drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en moest Hij naar de wereld komen als een mens.
Bisschop Edir Macedo