planta-706x432“…Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden” (Matteüs 15:13).
Tegenover deze bevestiging van de Here Jezus staat de volgende vraag: wie is de plant die door de Vader werd geplant? Het is de uitverkorene, het is het…
“…uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom…” (1 Petrus 2:9)
Het is degene die, in het universum van de geroepenen, zich beschikbaar stelt voor God om zijn leven te offeren op het Altaar, door los te laten wie hij is en wil zijn, wat hij heeft en wilt hebben, de gedachten, gevoelens, houding en het gedrag dat niet volgens de Wil van God is. Oftewel, het is degene die zichzelf overgeeft om Degene te behagen die hem riep, “uit de duisternis naar Zijn wonderbaarlijke Licht” (zie Petrus 2:9).
Velen zijn helpers, maar wie zijn degenen die “geplant zijn door de hemelse Vader”? Wie zijn de uitverkorenen? Degenen die actief zijn in het Werk? Zijn het degenen die vroeg opstaan om het heilig avondmaal voor te bereiden? Zijn het degenen die een bus vullen met mensen om naar de kerk te brengen? Nee, dat is niet genoeg! Want velen die dit deden, maar zich niet bezorgd maakten om hun geestelijk leven, denkende dat ze goed aan het werken werken op fysieke gebied, vielen daarna.
De helpers die dag na dag in de kerk werken zijn van fundamenteel belang, zij zijn immers de rechterhand van de Universele Kerk, maar degenen die werden “geplant door de hemelse Vader” zijn degenen wie het niets kan schelen wat u zegt of over hun denkt, zij trappen op de duivel door hun gehele leven op het Altaar te leggen. Het zijn degenen die nooit een gelegenheid laten gaan om zich op het Altaar te werpen voor de zuivering van het goud, zoals Jezus zei:
“Gij dwazen en blinden, wat toch is meer, het goud of de tempel, die het goud geheiligd heeft?” (Matteüs 23:17)
Als u goud bent, dan zou u zich, door middel van uw offer, willen heiligen op het Altaar, zodat het vuur van het Altaar alle onreinheden verbrandt, en u zo een persoon van puur geloof wordt.
Helpers, als er iets is wat de duivel wil, dan is dat om u van het Altaar te halen, hij heeft dit met velen gedaan, omdat hij weet wat het betekent als een persoon zijn leven op het Altaar heeft geofferd. Hij leefde per slot van rekening op “de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen” (zie Ezechiël 28:14). En op dezelfde manier dat hij viel, wil hij dat u ook van het Altaar valt. Laat dit niet toe in uw leven!
Door middel van de “Redding in uw huis”(een project in Brazilië) dat wij hebben gehouden, hebben jullie gezien dat het het niet waard is om te stoppen met offeren. Wek daarom uw geloof op, ga naar het Altaar, want daar is de toekomst van uw leven in deze wereld en het hiernamaals. Met het leven op het Altaar zijn wij sterker dan de dood:
“De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood” (1 Korinthiërs 15:26)
De uitverkorene is degene die in het Koninkrijk van God werd geplant. Als u niet door de hemelse Vader werd geplant, zoek dit dan meer dan alles waar u in het leven naar kunt verlangen.
God zegent u!
Met dank aan: bisschop Sergio Corrêa