dinheiro-706x432Er zijn vragen die wij onszelf dagelijks stellen in de hoop te begrijpen waarom ons leven zich in een dergelijke staat bevindt…
Nou, stel uzelf de volgende vragen en beantwoord ze daarna alstublieft:
Wil God sommigen of iedereen redden?
– IEDEREEN!!!
Wil God sommigen of iedereen genezen?
– IEDEREEN!!!
Wil God het liefdesleven van sommigen of iedereen vervullen?
– IEDEREEN!!!
Wil God de familie van sommigen, of iedereen redden?
– VAN IEDEREEN!!!
Wil God sommigen of iedereen dopen met de Heilige Geest?
– IEDEREEN!!!
Wil God dat sommigen kinderen van Hem zijn, of iedereen?
– IEDEREEN!!!
Wil God sommigen of iedereen rijk maken?
– IEDEREEN!!!
Dus, waarom gebruikt de meerderheid van degenen die zeggen van God te zijn dit bewuste geloof niet, dat gebruikt werd om de bevrijding, genezing, vervulling in het liefdesleven, de Redding van de familie, de Doop met de Heilige Geest en een Kind van God te worden, ook om financieel gesproken rijk te worden???
Omdat, de meerderheid, helaas, ten onrechte denkt dat rijk zijn niet voor hun besteed is of dat het niet de Goddelijke Wil is…omdat zij, in hun onwetendheid, de rijkdom met het kwaad associëren, de “slechte rijke mensen”… Terwijl rijkdom gecreëerd en beloofd werd door God, om veroverd, van genoten, vermenigvuldigd en beheerd te worden door Zijn Kinderen.
God was in Zijn Woord heel duidelijk over dat Zijn financiële Rijkdom bestemd zijn voor de rijken in Geloof. En, vergis u niet, de rijken van Geloof zijn niet degenen die vol zijn van Bijbelse kennis (religieuzen), maar degenen die gehoorzamen zijn aan het Geloof en de Beloften van de Levende God.
Het voorbeeld van Abraham, Isaak, Israël-Jakob, Jozef, Gideon, Jefta, Esther, Ruth, de weduwe van Sarepta, David, enz., oftewel, gewone en simpele mensen, die in hun tijd groot werden voor God en rijk in de wereld waren. Mensen die geschiedenis schreven en door middel van hun getuigenis van het Bewuste Geloof de bevrijding en Behoudenis brachten tot anderen brachten.
Zoals er ook mensen zijn geweest die “slechte rijke mensen” waren in deze wereld, maar die klein waren voor God en alles verloren, ondanks het feit dat ze koningen waren, zoals: Amrafel, Arioch, Chedorlaomer, Tidal, Bera, Birsa, Sinabe, Semeber, Farao, Amalek, Og, Sihon, Balak, Evi, Rekem, Zur, Hur, Reba, Benhadad, Hazael Achab, Manasse, Saul, enz. In het Nieuwe Testament, gaf de Here Jezus de rijke jongeling een gelegenheid om groot te worden voor God, maar hij wees het af…
U heeft misschien wel nooit gehoord over deze arme stakkers van het verleden, maar een ieder van hen heeft een triest, arm en ellendig verhaal, met een einde waarin zij werden veroordeeld door God Zelf. Dit alles omdat zij ervoor kozen om arm te zijn in het geloof in de Levende God.
God legde dit vast in de Geschiedenis en in de Bijbel, voor de bevrijding van de oprechten die in onze dagen rijk willen zijn in het Gehoorzame Geloof, om rijk te zijn in dit leven en in het Eeuwige Leven.
Woorden van de Here Jezus:
“Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon” (Lucas 16:13).
Merk het woord ‘DIENEN’ op. God belooft rijkdom zodat Zijn Volk gediend wordt, maar nooit dat Zijn Volk de rijkdom DIENT. Begrijpt u dit?
Met dank aan: bisschop Júlio Freitas