Israël beschikte over 400.000 krijgslieden;
Benjamin rekende op 26.000 krijgslieden + 700 speciale mannen van Gibea, zij konden met een slinger en een steen een haar raken zonder te missen. Zij waren experts in het gooien van stenen.
Tijdens de eerste strijd, zelfs met de Goddelijke toestemming, werden de kinderen van Israël verslagen door hun broeders van de stam Benjamin. De weinige kinderen van Benjamin doodden 22.000 mannen van Israël.
Voordat ze weer terugkeerden naar de strijd tegen hun broeders gingen de Israëlieten “heen en weenden voor het aangezicht des HEREN tot aan de avond, waarna zij de HERE vroegen: Zal ik wederom ten strijde trekken tegen de zonen van mijn broeder Benjamin? En de HERE zeide: Trekt tegen hen op” (Richteren 20:23) NBG ’51.
Maar het leek erop dat die vele uren van geween het hart van de Heer niet bewogen.
En wederom werden ze verslagen en verloren nog 18.000 soldaten, in totaal 40.000 man, oftewel, 10% van hun leger.
“Daarop trokken alle Israëlieten, het gehele volk op, en kwamen te Betel; daar bleven zij wenen voor het aangezicht des HEREN, vastten op die dag tot de avond en offerden brandoffers en vredeoffers voor het aangezicht des HEREN” (Richteren 20:26) NBG ’51.
En voor de derde opeenvolgende keer, met de Goddelijke toestemming, trokken de Israëlieten erop uit om de kinderen van Benjamin te confronteren.
Op deze dag gaf de Heer de overwinning aan Israël en vernietigden het leger van de Benjamenieten. Alleen 600 mannen overleefden het. omdat zij vluchtten.
Samenvatting: zolang Israël rekende op hun grote leger (400.000 tegen 26.700), noch de vele uren van huilen en vernedering voor de Heer konden ze de overwinning niet bereiken. Maar toen zij:
Weenden voor de Heer;
Op die dag vastten tot de avond en
Brandoffers en vredeoffers presenteerden, konden ze de vijanden verdelgen.
De vraag is: Wat heeft dit FEIT de kinderen van God geleerd in de huidige dagen? Huilen en de Heer gevoelig te maken door middel van tranen, of voor alles of niets gaan met gehuil, vasten en offers?
Een ieder maakt zijn keuze gebaseerd op zijn geloof.
Bisschop Edir Macedo