monarquia-706x432Wat zou het beste regeringsstelsel zijn voor een natie?
Een burger heeft niet het recht om te kiezen wat het beste regeringszetels zou zijn voor zijn land, maar hij kan dat wel doen voor zijn eigen leven. Godzijdank heeft elke persoon het recht en de privilege om zijn eigen keuzes te maken, onafhankelijk van de andere burgers. Dat is precies hetgeen dat de Here Jezus voorlegde aan Zijn discipelen toen Hij zei:

“En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32).

Ook al biedt de regering van deze wereld niet de keuze om te kiezen voor een regeringsstelsel dat ons geestelijk leven goeddoet, hebben wij in de Persoon van de Here Jezus Christus wél dit recht. Het is de enige kans en enige garantie voor een leven in overvloed.
Toen het volk van Israël zich vestigde in het Beloofde Land, was het regeringsstelsel theocratisch, oftewel, de regering werd geleid door de Geest van God door middel van Zijn profeten die God had ingesteld. Hierdoor kon niemand weerstand bieden tegenover Israël. De Rode Zee, de rivier de Jordaan en zelfs de hoge muren van Jericho waren niets tegenover de Heer der Heerscharen van engelen. Alle vijanden vielen neer voor het volk van God tot de verovering van Heilig Land, omdat zij geleid werden door de Geest van de Here God de Almachtige.
Hetzelfde geldt vandaag de dag met betrekking tot het volk dat beweert van God te zijn. Elke christen dient een zelfde regeringsstelsel toe te passen (theocratisch) in zijn dagelijks leven als hij het Beloofde Land (de eeuwige Behoudenis) in bezit wilt nemen. En zoals de Goddelijke wolk Israël dag en nacht onophoudelijk begeleidde in de woestijn, heeft de Geest van de Heer ook degenen geleid die zich hebben onderworpen aan Zijn leiding (theocratisch systeem). Natuurlijk kan er in een theocratisch systeem geen sprake zijn van corruptie, leugens, bedrog en allerlei vormen van onrechtvaardigheid of zonde. Allen dienen de gehoorzaamheid aan het Woord van de Eeuwige op te volgen op onvoorwaardelijke wijze. Dat was het geheim voor het succes dat door de kinderen van Israël werd nagelaten tot de totale verovering van het Beloofde Land.
Echter, vanwege jaloezie ten opzichte van het regeringsstelsel van de andere volken, wiens regeringsstelsel een monarchie was (een koninkrijk van mensen), vroegen de leiders van Israël de Heer om hetzelfde regeringsstelsel, oftewel, om een monarchie, die, wat later, zou uitgroeien tot anarchie. Vanaf dien begon de slavernij van mensen op mensen.
Het begrip van de theocratie (dat de theocratische Staat vormt) komt voort uit het Grieks, waarin “theos” “god” betekent e “kratia” betekent “macht, kracht, regering”, theocratie wil dus zeggen “Regering van God” of “Gods heerschappij”.