Post Image

LOGO

Uit vrije wil

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16

De liefde van God wordt gesymboliseerd door de overgave van Jezus voor ons op Golgotha.
Onze liefde voor God wordt gesymboliseerd door de overgave aan Hem door de offerande.

Jezus was het Hefoffer van God om ons te redden.
Alle offeranden zijn heilig, echter, het hefoffer heeft een uitstekend betekenis, boven het normale.

Om het hefoffer beter te begrijpen, zie wat koning David, die een man was wiens hart naar Gods eigen hart was, tegen de profeet zei:

“Zie toch, ik verblijf in een huis van cederhout, terwijl de ark van God te midden van tentdoek verblijft. Nathan zei tegen de koning: Ga uw gang, doe al wat in uw hart is, want de HEERE is met u.” 2 Samuel 7:2-3

David had dit inzicht, want terwijl hij in het comfort van zijn huis en paleis was, werd de Ark van God te midden van het tentdoek bewaard.

“… in die nacht gebeurde het dat het Woord van de HEERE tot Nathan kwam: Ga en zeg tegen Mijn dienaar, tegen David: Zo zegt de HEERE: Zou ú voor Mij een huis bouwen, voor Mij om in te wonen? Ik heb immers niet in een huis gewoond, van de dag af dat Ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe, maar Ik ben in een tent, in een tabernakel rondgetrokken…” 2 Samuel 7:4-7

Waarom bouwt u voor Mij geen huis van cederhout?

Niemand had gedurende al die eeuwen gedacht aan het bouwen van een cederhuis om de Ark van de Heer te plaatsen, die de Aanwezigheid van God vertegenwoordigt.

Alleen David, zeker geleid door de Heilige Geest, had deze droom en God keurde het goed:

“Zo zegt de HEERE van de legermachten: Ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over Mijn volk te zijn, over Israël… maar Ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de HEERE u bekend dat de HEERE voor ú een huis zal maken.” 2 Samuel 7:8-11

Hoewel David de tempel niet bouwde omdat zijn handen waren bebloed door zoveel oorlogen, was het zijn oorspronkelijke plan om het later door Salomo te laten bouwen. Bovendien bood David de middelen en zijn privé schat aan voor de bouw.

David wilde uit eigen vrije wil het Huis van God bouwen om de Ark des Verbond te plaatsen. Dit is de Geest van het hefoffer.

Jezus was het hefoffer van God voor de mensheid.
En vandaag verwacht de Here Jezus dat wij, Zijn dienaren, dit hefoffer vrijelijk geven, zonder gedwongen te worden. We dienen het te doen met het verlangen om God te behagen.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*