Bds_1211“…en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen” (Matteüs 16:18).
Waarom hebben de poorten van de hel de overhand in de levens van een aantal helpers, evenals in de levens van mensen die in de kerk werken, of haar leden? Omdat het voor velen moeilijk is om de duivel, de zonde en hun problemen te overwinnen.
Heeft u ooit nagedacht over het feit dat u misschien nog niet tot de Kerk van de Here Jezus behoort? Er bestaat de institutionele kerk en de geestelijke kerk. De institutionele kerk is samengesteld uit leden, werknemers, pastors, bisschoppen, echtgenotes van pastors/bisschoppen, diakenen, ouderlingen enz. Binnen de institutionele Kerk, zoals de Universele Kerk van Gods Rijk, bestaat er echter een kleine selectie die niet alleen deel uitmaakt van de instelling, maar van:
“…een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht” (1 Petrus 2:9).
Uitverkoren geslacht: een geslacht houdt een groep mensen in die tot een gemeenschappelijke kern behoren en die onder soortgenoten, vergelijkbare kenmerken vertonen. Ik denk dat deze vergelijkbare kenmerken de vruchten van de Heilige Geest zijn.
Koninklijk priesterschap: een groep van priesters, oftewel, offeraars. Mensen die hun leven als “een levend en welgevallig offer voor God” op het Altaar gaven en daar tot de dood blijven.
Heilige natie: de betekenis de natie is een groep individuen die met elkaar verbonden zijn door dezelfde taal, gemeenschappelijke belangen en aspiraties; deze groep individuen werd “geheiligd”, dat wil zeggen, afgescheiden van de wereld, de zonde en hun eigen persoonlijke belangen en projecten om Gods te belangen te kunnen doen.
Een volk exclusief voor God: zoals het nodig is om bij een stier de intitialen van de eigenaar te plaatsen, zodat geïdentificeerd kan worden aan wie hij behoort, hebben degenen die deel uitmaken van dit volk, dat exclusief aan God behoort, de zegel van de Heilige Geest, dat wil zeggen, Zijn doop. En dat wordt door de poorten van de hel erkend. Daarom kan het kwaad niets een zijn stoffelijk overschot aanraken.
Om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft: dit volk werd zijn geroepen om het Evangelie te verkondigen, oftewel, om zielen te winnen, voor hen te vechten, de hel te ontvolken en de hemel te bevolken.
Dit zijn degenen die uit God geboren zijn, de “KERK VAN JEZUS”, die de poorten van hel niet kunnen overweldigen. Om deel van deze kerk uit te maken, bestaat er geen andere manier dan door het OFFER, door afstand te nemen van alles wat u bent of beweert te zijn; alles wat u heeft en wilt hebben; uw leven geven voor het leven van God. En dit heeft niets te maken met de positie die u bekleedt in de institutionele kerk.
DENK HIEROVER NA!
Met dank aan: bisschop Sérgio Correa