In het verleden sprak God door verschillende manieren en op verschillende gelegenheden. Hij gebruikte dromen, visioenen en profetieën om Zijn wil over te brengen aan Zijn toegewijde en rechtvaardige dienaren.
Door Zijn Zoon Jezus heeft God niet alleen de oude profetieën bevestigd, maar ook de komst van het Koninkrijk Gods aangekondigd en hoe het in bezit te nemen. Na Zijn dood, wederopstanding en hemelvaart stuurde de Here Jezus de Helper om het werk van de behoudenis voort te zetten.
De Heilige Geest spreek nog steeds in onze dagen, maar niet door dromen, visioenen of profetieën. Hij spreekt door Zijn Woord – de Heilige Bijbel. Dus, de vraag is: waarom heeft Hij ons de gave van profetie gegeven?
“Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen STICHTEND, VERMANEND en BEMOEDIGEN”
(1 Korintiërs 14:3) NBG 1951.
Zoals u kunt zien, is de gave van profetie niet bedoeld om iemands toekomst te zien of te voorspellen. Zijn doel is om de Kerk te stichten, te vermanen en te bemoedigen.
Hoe spreek de Heilige Geest?
Hoe kunt u zeker weten dat het Zijn stem is die spreekt?
Hoe kunt u er zeker van zijn dat u niet misleid wordt door andere stemmen?
Er is alleen één manier om dat zeker te weten: Door geboren te worden uit water en de Geest, zodoende verkrijgt u Zijn Goddelijke aard en de kracht om Zijn Woord te begrijpen.
Alleen degenen die uit de Heilige Geest geboren zijn, zijn in staat om te herkennen wanneer Zijn Stem met hun spreekt door de bijbel. Hebt u al gemerkt hoeveel christenen (die uit het vlees geboren zijn) bedrogen worden door de geest van de antichrist wanneer ze de bijbel interpreteren!
We kunnen zien wat voor soort relatie er bestaat tussen de Vader en zijn Zoon, toen Jezus zei: “Niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren” (Matteüs 11: 27) NBG 1951.
De stem, begeleiding of inspiratie van de Heilige Geest, die door het Woord van God komt, laat geen enkele ruimte voor twijfel over voor degene die ernaar luistert. Vooral niet voor Zijn kinderen. Het probleem is dat hun oren niet altijd attent en klaar zijn om naar Zijn stem te luisteren.
God spreekt.
Hij spreekt met Zijn kinderen en ook met de anderen.
Hij spreekt door Zijn geschreven Woord.
Hij spreekt door Zijn ware dienaren terwijl ze het Evangelie prediken (profeteren).
Hij gebruikt ook de gelegenheid om met ons te praten wanneer we door onze alledaagse problemen heen gaan.
Zijn lieve zachte stem spreek luid en duidelijk, wanneer we ons in de woestijn bevinden. Hoe eenzamer we ons voelen, hoe luider en duidelijk Zijn stem.
Wanneer u zich afscheidt van de verontreinigde woorden van uw familie, vrienden en collega’s en wanneer u zich ontkoppelt van de audiovisuele vervuiling van de televisie, internet, radio, kranten en tijdschriften, dan kan uw volledige aandacht helemaal geconcentreerd zijn op het horen van Gods stem.
De audiovisuele verontreiniging van deze wereld zijn de grootste vijand van Gods stem. Daarom zullen we gedurende 21 dagen vasten, we beginnen op 13 Augustus 2012. Gedurende deze vasten zullen we ons ontkoppelen van alle vormen van audiovisuele amusement. Wij zullen onze gedachten alleen maar richten op wat van boven komt. Zij die geloven gaan vooruit, degenen die niet geloven blijven achter.
Dat God zegene degenen die geloven.
Bisschop Edir Macedo