guerreiro-706x432“Geef mij daarom dit bergland, waarvan de Here te dien dage gesproken heeft…” (Jozua 14:12)
Toen de kinderen van Israël Egypte verlieten, deden zij dat gebaseerd op het Woord van God, dat had vastgesteld dat het Beloofde Land aan hen gegeven zou worden. Elke Stam van Israël had recht op een deel van deze erfenis volgens de trouwheid, prestaties en het belang van elk van hen. Dus Mozes verdeelde het land en deed alles volgens de Belofte van God.
“Maar tot u zeide Ik: gij zult hun land in bezit nemen en Ik zal het u geven om het te bezitten, een land vloeiende van melk en honig; Ik ben de Here, uw God, die u van de andere volken heb afgezonderd” (Leviticus 20:24)
De tijd verstreek, de Stammen van Israël ontvingen hun deel van de erfenis, maar alleen één persoon werd vergeten: Kaleb. Deze krijger had een belangrijk aandeel in de geschiedenis van het volk van Israël, omdat hij de énige persoon was, samen met Jozua, die geloofde en met hand en tand de kwaliteit van het land verdedigde.
“Welnu, zie, de Here heeft mij in het leven behouden, zoals Hij beloofd heeft. Het is nu vijfenveertig jaar, sedert de Here dit woord tot Mozes gesproken heeft, gedurende welke tijd Israël in de woestijn rondgetrokken heeft. Welnu, zie, ik ben heden vijfentachtig jaar oud; ik ben thans nog even sterk als toen Mozes mij uitzond; de kracht, die ik nu bezit is dezelfde als die ik toen had, kracht om te strijden en om uit en in te gaan” (Jozua 14:10-11).
Beste lezer, misschien gaat u door hetzelfde probleem heen. De tijd gaat voorbij en de Belofte van God is nog niet vervuld in uw leven. Misschien voelt u zich vergeten door God en veracht door de mens. RAAK NIET ONTMOEDIGD!!! Doe zoals Kaleb deed. Nadat hij werd vergeten gaf hij niet op en bleef hij standvastig, in hetzelfde geloof waarin God hem had geroepen.
Geloof dat zoals Kaleb geëerd werd, ondanks het leed en de vergeetachtigheid van veel mensen, u ook door God geëerd zal worden. Het Woord van God zal zich in uw leven vervullen en, door het geloof, ontvangt u ook uw deel van deze erfenis.
WANT EEN WARE KRIJGER ZAL NOOIT VERGETEN WORDEN!!
“Toen zegende Jozua hem, en hij gaf aan Kaleb, de zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel” (Jozua 14:13).
Met dank aan: bisschop Isaniel Oliveira