gladiator01“…Treedt nader, zet uw voet op de nek dezer koningen. Zij kwamen naderbij en zetten hun de voet op de nek (van de vijf koningen).
Toen zeide Jozua tot hen: Vreest niet en weest niet verslagen, weest sterk en moedig, want aldus zal de HERE doen aan al uw vijanden, tegen wie gij strijdt”
(Jozua 10:24-25).
De realiteit van velen die beweren dat zij van God zijn is juist andersom, omdat in plaats dat zij hun vijanden (de muren) vertrappen, worden zij juist door hen verstikt. Maar waarom?
Omdat er een voorwaarde is voor de vervulling van de profetie. In dit geval is deze voorwaarde dat de persoon sterk en moedig dient zijn, zodat de voet die op zijn nek staat weggehaald wordt en hij op zijn vijand (muur) kan trappen en succesvol kan worden.
Helaas zijn er veel mensen die, zoals men zegt, een “strop om hun nek” hebben, maar met de voeten van het kwaad op hun nek: dus met verdriet, angst, ziektes, eenzaamheid, verslavingen, depressie, verdeeldheid in de familie, ellende enz.
Merk op dat nadat Jozua deze vijf koningen had gedood, hij tegen alle soldaten en het gehele Volk zei: “Wees sterk (om in de Profetie te geloven) en moedig (om te offeren voor de vervulling van de Profetie).”
Alsof dat niet genoeg was, spietste hij deze dode koningen op houten palen ten aanzien van het gehele Volk tot zonsondergang, als een symbool van overwinning, gerechtigheid, kracht en moed, voor het Volk van God.
Het Volk van God kan niet met een strop noch met een voet op hun nek blijven. Dat kan zo zijn voor de kinderen van het ongeloof! Maar wij, die geloven, kunnen dat niet hebben. Wij mogen dat niet accepteren!
Het Volk van God moet overwinnen, overwinnen, overwinnen, zodat wij als getuige kunnen dienen van de vervulling van hetgeen door de Levende God werd beloofd.
Welk strop hangt er om uw nek? Erger nog welke voet staat op uw nek?
Accepteer dat niet!!
Draai de situatie om, u kan het! Wij zijn met u tot het einde.
De onderstaande verzen dienen, zodat u de gehele tekst kunt begrijpen:
“Zodra men die koningen tot Jozua gebracht had, riep Jozua alle mannen van Israël tot zich en zeide tot de aanvoerders der krijgslieden, die met hem getrokken waren: Treedt nader, zet uw voet op de nek dezer koningen. Zij kwamen naderbij en zetten hun de voet op de nek.
Toen zeide Jozua tot hen: Vreest niet en weest niet verslagen, weest sterk en moedig, want aldus zal de HERE doen aan al uw vijanden, tegen wie gij strijdt. Vervolgens sloeg Jozua hen, doodde hen en spietste hen op vijf palen, en zij bleven hangen op de palen tot de avond.
Maar tegen de tijd, dat de zon onderging, nam men hen, op bevel van Jozua, van de palen af, en men wierp hen in de spelonk, waar zij zich verborgen hadden; en men plaatste grote stenen voor de ingang van de spelonk, die er heden ten dage nog zijn” (Jozua 10:24-27).
Met dank aan: Viviane Freitas