mao-706x432“En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte” (Lucas 24:49).

Hier is het antwoord waarom velen de doop met de Heilige Geest niet ontvangen.
1. Jezus liet Zijn Erfenis achter voor de discipelen;
2. Het ontvangen van deze Erfenis vereiste echter om “in Jeruzalem te blijven”;
3. In Jeruzalem blijven hield in om de Belofte te geloven, desondanks alles vervolgingen die daar toentertijd plaatsvonden.
Met andere woorden: als zij de Erfenis wilden ontvangen, dan zouden zij door de zeef van vervolgingen heen moeten gaan en niet daarvoor vluchten. Daarnaast dienden zij de tijdelijke behoeftes te vergeten en AAN NIETS ANDERS TE DENKEN dan aan het ontvangen van de Gezegende Erfenis – de Heilige Geest.
Zij konden in hun huizen, ver van Jeruzalem, op de Erfenis wachten. Maar de Heer heeft er expres een punt van gemaakt om hun precies te belonen te midden van de hitte van de vervolgingen;
4. Het deel van de gelovige is om in Jeruzalem te blijven wachten en de verwachting te behouden van het ontvangen van de Belofte. Dat is geloof! Hierdoor kan en dient hij zijn recht op deze Erfenis van God te VEREISEN;
5. Het deel van de Heer is om “die over u komen zal” te vervullen… om als getuige te kunnen dienen.
U zou zelfs kunnen zeggen: “Heer, ik heb mijn deel gedaan, maar U heeft nog niet Uw deel gedaan.”
Heeft u geloof om dit te doen?

“En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders…” (Handelingen 1:4).
“Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn… tot aan het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8).

Bisschop Edir Macedo