warning-706x410Dit is een waarschuwing voor de nieuwe bekeerlingen die het geloof en het licht van het Woord van God aan het leren kennen zijn, zodat zij niet dezelfde fouten begaan als de hypocriete Farizeeërs. Als wij de Schriften onderzoeken, zien wij de genadevolle manier waarop de Here Jezus omging met de zondaars.
Tegen de overspelige vrouw zei Hij:

“…Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!” (Johannes 8:11)

Tegen Zacheüs:

“…Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is” (Lucas 19:9).

Deze mensen leefden in ongerechtigheid (zonde) omdat zij nooit toegang hadden tot de Geboden van de Almachtige. Maar toen zij de Here Jezus erkenden, waren zij oprecht, verlieten zij de verkeerde acties en betraden het pad van gerechtigheid. Als er iets afschuwelijks bestaat voor de Here Jezus, dan is het de hypocrisie, oftewel, ons rechtvaardig voordoen voor de mens, maar diep van binnen, of achter de schermen de meest verschrikkelijke ongerechtigheden (zonden) begaan. Zo waren de Farizeeërs.

“Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting” (Matteüs 23:28).

Onze Heer noemde hen “slangen, adderengebroed!”. En Hij vroeg hen:

“…hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?” (Matteüs 23:33).

De erkenning van de zonden, het oprechte berouw en het verlaten ervan, ontroeren het hart van God, die ons rechtvaardigt door het geloof. Maar de hoogmoed en valsheid wekken Zijn toorn op.

“Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden…” (Romeinen 1:18).

Dus, als u uw rechten wil opeisen en de ongerechtigheden van deze wereld in uw leven wilt vernietigen, presenteer dan uw geloof van offer en gerechtigheid op het Altaar, dat het gerechtshof van God is, en wandel in gerechtigheid. Zo niet, dan zullen de ongerechtigheden helaas uw leven vernietigen.
Abraham eiste zijn recht op bij God, omdat hij in gerechtigheid wandelde. De Heer beantwoordde zijn verzoek en uit een gehele stad dat vernietigd werd door vuur en zwavel, werd alleen de familie van Abraham gespaard. Zo zal het zijn met u en uw familie, als u gelooft en in gerechtigheid wandelt.
DENK!
Dat God u zegene.
Met dank aan: bisschop Sergio Corrêa