bible-706x432En wat staat er geschreven?
Alles wat de HEER tegen de mensheid heeft gezegd staat geschreven. God vertelt geen onzin, noch verspilt Hij tijd aan nutteloze en lege woorden. Wanneer Hij Zijn mond opent, hebben Zijn woorden de juiste begeleiding en keren deze nooit leeg terug, zoals Hij zelf belooft:
Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend (Jesaja 55:11)
Oftewel, alles wat Hij door middel van de Profeten heeft gezegd, zal gebeuren, zelfs onder de ergste omstandigheden.
Als de resultaten van de onderzoeken positief waren en de medici ontgoocheld zijn, is het enige wat ertoe doet dat de HEER onze ziekten en onze pijnen op Zich heeft genomen… en door Zijn striemen werden wij genezen (zie Jesaja 53:5). Dit staat geschreven en is vastgesteld!
Als het hoofd van de duisternis deze woorden, “er staat geschreven”, van de HERE Jezus niet kon verdragen, hoe meer de pijnen, ziekten en andere investeringen van de hel… Alles is een kwestie van geloof in de Geschreven Beloften!
Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden (Marcus 16:16).
Bisschop Edir Macedo