“Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de HERE een offer; ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; (beiden hadden de kans om een TEKEN aan God te geven en om het beeld en gelijkenis van de Schepper te worden) en de HERE sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht” (Genesis 4:4-5) NBG ’51.
Waarom schonk God geen aandacht aan het offer van Kaïn? Precies omdat er daar geen bloed-teken-offer was, in plaats daarvan was er wel een verachting-weerstand-afwijzing van zijn kant.
“Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok” (Genesis 4:5) NBG ’51. Normaal gesproken wordt degene die geen teken aan God geeft boos-gefrustreerd en ontmoedigd, omdat hij niet hetgeen hij wilde bereiken, zag gebeuren.
“En de HERE zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen” (Genesis 4:6-7) NBG ’51. De beslissing om het goed of het kwade te doen is individueel, Abel handelde goed en offerde, zodoende trok hij de aandacht van de Schepper en toonde hij zijn teken aan God. Terwijl Kaïn slecht handelde, omdat hij het offer afwees, zodoende ontving hij het TEKEN van AFWIJZING en VLOEK.
“Maar Kaïn zeide tot zijn broeder Abel: (Laten wij het veld ingaan). Toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Toen zeide de HERE tot Kaïn: Waar is uw broeder Abel? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder? En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem” (Genesis 4:8-10) NBG ’51. Wanneer men niet offert, dan doodt men de dromen, doelen, succes en alles wat God voor de mens bereid had en men wordt de gelijkenis van de duivel, die de vader van Kaïn werd, en Kaïn op zijn beurt leek op de gelijkenis van de duivel.
“En nu, vervloekt zijt gij, ver van de bodem, die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven; een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. Toen zeide Kaïn tot de HERE: Mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Zie, Gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de aarde; ieder, die mij aantreft, zal mij doden” (Genesis 4:11-14) NBG ’51. Het erkennen van de fouten is alleen maar geldig als er daarna acties ondernomen worden die tegen die fout ingaan. Kaïn moest betalen voor wat hij had gedaan, omdat wat wij hier planten, zullen wij hier oogsten, of het nu goed of slecht is. Vandaag de dag erkennen de mensen de fouten die zij hebben begaan, die heel erg kunnen zijn en God verdrietig maken, velen huilen zelfs, maar ze nemen echter geen enkele handeling om te veranderen.
“Toen zeide de HERE tot hem: Geenszins; ieder, die Kaïn doodt, zal zevenvoudig boeten. En de HERE stelde een teken aan Kaïn, dat niemand, die hem zou aantreffen, hem zou verslaan” (Genesis 4:15) NBG ’51. Het leven dat hij leidde was zo vervloekt (het gevolg van zijn eigen afwijzing), dat de dood beter leek, omdat hij alleen bestond en niet leefde. Zo is het leven van velen vandaag de dag geweest. Ze bestaan alleen, maar genieten niet van de Behoudenis, noch van de wedergeboorte, het succes, de veroveringen enz. Maar, de beslissing is altijd persoonlijk!
“De een gelooft, dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel” (Romeinen 14:2) NBG ’51.
Kaïn besloot om zwak te zijn en plantaardig voedsel aan God te presenteren, terwijl degenen die van het GELOOF zijn hun bloed presenteren, tot God aanroepen en een succesvol leven leiden.
Ik zie u in de UKGR, of in de Wolken!
Bisschop Júlio Freitas