contruir-706x432Elk kundige architect weet heel goed dat het succes van zijn werk niet afhankelijk is van versieringen, decoratie of schoonheid, hoewel deze dingen belangrijk zijn voor het gehele plaatjes. Dit zal echter geen enkele waarde hebben als er geen sprake is van een solide fundament die goed gebouwd is om alles te ondersteunen dat gebouwd werd.
Daarom is het fundament, het cement, het meest belangrijke gedeelte van het gebouw. Daarin wordt de meeste tijd, moeite en, vanzelfsprekend, offers gestoken. Het is precies dat gedeelte dat ervoor zal zorgen dat het bouwwerk langdurig zal blijven, misschien zelfs voor vele generaties. Veel gebouwen zijn goed bestand tegen de tijd, aardbevingen en andere zaken vanwege hun goede fundament.
En wanneer het te maken heeft met God, die beloofd om een groot werk te verrichten in het leven van degenen die geloven, die zich overgeven aan de Here Jezus, wat is dan het fundament dat Zijn project in ons leven zal ondersteunen? Als wij het Woord van God analyseren, dan zien wij dat:

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren” (Genesis 1:1-2).

De eerste Persoon die bij de Schepping verscheen was de Heilige Geest.
Merk ook op dat:

“Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen” (Matteüs 3:16)
En om te eindigen:

“En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze” (Handelingen 1:4-5).

De apostelen konden zonder de Heilige Geest de kerk niet stichten noch het werk verrichten dat hen toevertrouwd werd.
Conclusie: Alle projecten die God bereid heeft voor een ieder van ons begint met de Doop met de Heilige Geest. Zonder Hem is het onmogelijk dat het werk perfect en compleet wordt. Helaas zijn velen bezig en druk geweest met hun eigen interesses, problemen en hebben zodoende geen aandacht besteed aan hetgeen echt het belangrijkste is, het fundament van alles.
Concentreer u zich dus op de doop met de Heilige Geest, voordat u ook maar iets wilt of verlangt. Wordt niet afgeleid door details, houdt u zich bezig met het fundament, de structuur, omdat uw gehele gebouw daarvan afhankelijk is.
Geloof dit: het project van God voor uw leven is groter dan u zich kunt voorstellen, maar het zal niet verricht worden zonder het fundament.
Het grootste voorbeeld die wij vandaag de dag hebben is bisschop Macedo, omdat hij ons altijd verteld dat hij zich nooit kon voorstellen wat God door hem heeft gedaan. Wat hij echter als prioriteit stelde na zijn bekering was de doop met de Heilige Geest, niet zijn huwelijk, professioneel succes of wat dan ook, zijn hoofddoel was en is, de Heilige Geest.
Nu kunt u begrijpen waarom de UKGR is wat het is, hoe het bereikt heeft wat het bereikte en hetgeen wij ons nooit kunnen voorstellen nog zal bereiken.
Denk hieraan: zonder een fundament wordt niets gebouwd.
Met dank aan: bisschop Franklin Sanches