unnamedZou de Rechter van de gehele aarde geen recht verschaffen?
Abraham vroeg God of Hij de stad alsnog zou vernietigen als er daar 50 rechtvaardigen, of minder, te vinden zouden zijn. God zei dat Hij de stad omwille van hen zou behouden.
“Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de HERE. En Abraham trad nader en zeide: Zult Gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Misschien zullen er vijftig rechtvaardigen in de stad zijn; zult Gij haar dan verdelgen, en aan de plaats geen vergiffenis schenken ter wille van de vijftig rechtvaardigen, die in haar zijn? Het zij verre van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze; verre zij het van U; zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen?” (Genesis 18:22-25).
Het is hier duidelijk dat Abraham God ondervroeg, hij herinnerde Hem aan Zijn gerechtigheid voor de rechtvaardigen. Met andere woorden, we kunnen hier ook zien dat Abraham God herinnerde aan het feit dat er een verschil moest zijn tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen.
Toch zou ik graag vers 25 nogmaals willen benadrukken, waar het volgende geschreven staat:
“Het zij verre van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze; verre zij het van U; zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen?” (Genesis 18:25).
Elke staat of land beschikt over zijn verantwoordelijke rechters, zoals bijvoorbeeld in Nederland, Engeland enz. Maar als een rechter van Nederland naar de Verenigde Staten gaat, kan hij daar niet komen en een zaak oordelen. Hetzelfde geld voor een rechter die van de Verenigde Staten naar Afrika gaat hij zal daar ook niet bevoegd zijn om een zaak te oordelen.
Maar God niet. Abraham zei: “Zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen?” God is de Rechter van de gehele aarde.
Ik vraag u: Denkt u dat God Zijn macht verliest, tussen de ene staat en de andere, of van het ene land naar het andere? Ik antwoord u: Nee! Want Hij is de enige Rechter van de hele aarde.
Deze Rechter is degene die op het altaar zal zijn op 19 oktober, en Hij zal niet toe laten dat u vernietigd wordt.
Deze Rechter is dezelfde die zei: “Al vallen er duizend aan uw zijde,
en tienduizend aan uw rechterhand,tot u zal het niet genaken” (Psalmen 91:7).
Daarom had Abraham een onbescheiden, gedurfd en moedig geloof, om God te ondervragen over de redding van de rechtvaardigen, al zou het vijftig, veertig, dertig, twintig, tien of zelfs één rechtvaardige betreffen.
U die dit geloof leeft, mijn vriend(in), u bent deze rechtvaardige!
U mag niet onder de zieken gevonden worden,u hoort niet in de rij van de werklozen te staan, in de rij van de daklozen; u dient niet gerekend te worden bij de problematische mensen, in de rij van de gescheiden mensen; u kan niet in de rij van een gevangenis staan wachtend om verhoord te worden, of om binnen te komen om uw zoon of dochter te bezoeken die vast zit; in de rij van de behoeftigen die afhankelijk zijn van de liefdadigheid van anderen.
En waarom mag u niet gevonden worden in deze situaties? Ik herhaal: omdat u deze rechtvaardige bent tegen wie God zei dat Hij bevrijding zou brengen.
Zoals God in deze passage zei dat Hij niet zou toelaten dat de rechtvaardigen vernietigd zouden worden, zeg ik tegen u: Vanwege Zijn liefde voor u zal God niet toelaten dat u vernietigd wordt te midden van de mensen met kanker, tussen degenen die alles aan het verliezen zijn in hun levens. Hij zal niet toelaten dat u vernietigd wordt en samen met de ongelovigen naar de hel gaat. Uw plaats is in de hemel. Het is niet rechtvaardig dat u Jezus volgt en naar de hel gaat.
Dus deze Campagne van Gerechtigheid is voor ALLE gebieden van uw leven.
Mijn vraag is: “Zou de Rechter van de GEHELE aarde geen recht verschaffen?”
Hij zal neerdalen. Waar zal Hij neerdalen? Op het Altaar!
“Ik wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, of niet; Ik wil het weten” (Genesis 18:21).
En wanneer God op het altaar zal neerdalen, moet Hij zien wat u aan het doen bent, wat rechtvaardig is, en dan zal Hij recht verschaffen in uw leven.
Met dank aan: bisschop Bira Fonseca